16 Φεβ 2013

Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων - Θεώρημα Θαλή

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στο λόγο ευθυγράμμων τμημάτων - θεώρημα Θαλή

Στο παρακάτω σχήμα είναι ΑΒ=ΒΓ=ΓΔ=ΔΕ=ΕΖ, απαντήστε τις ερωτήσεις 1-3

Ερώτηση 1: ΑΒ/ΓΔ=
1 1/2 2/3 1/5 3/5

Ερώτηση 2: ΑΓ/ΑΕ=
1 1/2 2/3 1/5 3/5

Ερώτηση 3: ΒΕ/ΑΖ=
1 1/2 2/3 1/5 3/5

Στο επόμενο σχήμα είναι ε1//ε2//ε3//ε4, απαντήστε τις ερωτήσεις 4-5
Ερώτηση 4: Είναι ΑΒ/ΒΔ=
ΚΛ/ΛΜ ΚΛ/ΜΝ ΚΜ/ΛΜ ΚΛ/ΛΝ ΚΛ/ΚΝ

Ερώτηση 5: Είναι ΓΔ/ΑΓ=
ΜΝ/ΚΜ ΜΛ/ΚΜ ΚΝ/ΜΝ ΝΛ/ΚΛ ΝΜ/ΜΛ

Ερώτηση 6: Αν στο ακόλουθο σχήμα είναι ΔΕ//ΒΓ, τότε x=
4 6 9 8 5

Για το παρακάτω σχήμα στο οποίο KΛ//ΝΜ//ΒΓ, ΚΒ//ΑΗ//ΛΓ, ΚΝ=ΝΒ=3, ΑΕ=4, ΕΓ=x να απαντήσετε τις ερωτήσεις 7-10
Ερώτηση 7: Το x ίναι ίσο με:
x=8 x=3 x=6 x=4 δε μπορεί να υπολογιστεί

Ερώτηση 8: Το τμήμα ΔΒ είνα ίσο με το:
ΝΒ ΑΖ ΕΓ ΑΔ κανένα από τα προηγούμενα

Ερώτηση 9: Ισχύει ότι ΚΑ/ΑΛ=
ΑΕ/ΕΓ ΚΝ/ΝΒ ΝΖ/ΝΜ ΑΔ/ΔΒ ΒΗ/ΗΓ

Ερώτηση 10: Από τα παρακάτω σωστό είναι:
ΖΕ=ΕΜ ΝΔ=ΔΖ ΑΗ=6 ΛΓ=6 όλα τα προηγούμενα
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου