8 Φεβ 2013

Τριγωνομετρία

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στην τριγωνομετρία!Με βάση το παρακάτω σχήμα απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5
Ερώτηση 1: Η εφαπτομένη της γωνίας ω ορίζεται ως εφω=:
ΑΒ/ΒΔ ΑΔ/ΒΔ ΑΒ/ΑΔ ΑΒ/ΒΓ ΑΓ/ΒΓ


Ερώτηση 2: Το ημίτονο της γωνίας φ ορίζεται ως ημφ=:
ΑΒ/ΒΔ ΑΔ/ΒΔ ΑΒ/ΓΔ ΑΓ/ΒΓ ΑΒ/ΒΓ


Ερώτηση 3: Για τις γωνίες φ και ω ισχύει:
ημφ‹ημω ημφ›ημω συνφ=ημω συνφ‹συνω εφφ›εφω


Ερώτηση 4: Για τις γωνίες θ και ω ισχύει:
συνθ=συνω ημθ=ημω εφθ=ημω συνθ=ημω συνφ=εφω


Ερώτηση 5: Το συνημίτονο της γωνίας θ ορίζεται ως συνθ=:
ΑΒ/ΑΔ ΑΒ/ΒΓ ΑΒ/ΒΔ ΑΓ/ΒΓ ΒΔ/ΒΓ


Ερώτηση 6: Το ημ60ο είναι ίσο με το:
συν30ο ημ30ο συν60ο ημ45ο συν45ο


Ερώτηση 7: Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό:
ημ23ο›ημ32ο συν23ο‹συν32ο συν23ο›συν32ο εφ23ο›εφ32ο κανένα


Στο παρακάτω σχήμα είναι ΑΔ=ΓΔ=1 και ΒΔ=√2, απαντήστε τις ερωτήσεις 8-10
Ερώτηση 8: Η γωνία ω είναι ίση με:
30ο 60ο 45ο την θ Δεν μπορούμε να ξέρουμε


Ερώτηση 9: Για τη γωνία θ ισχύει εφθ=
√3 1 √5 1+√2 √2/2


Ερώτηση 10: Ισχύει συνω+εφθ=
√3 √2 3 1+√2 4
Συναρτήσεις

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στις συναρτήσεις!Ερώτηση 1: Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y=x-2 διέρχεται από το σημείο:
(0,0) (0,2) (1,1) (5,2) (2,0)


Ερώτηση 2: Ο Κώστας είναι 3 χρόνια μεγαλύτερος από τον Γιάννη. Η ηλικία του Κώστα ως συνάρτηση της ηλικίας του Γιάννη είναι:
y=x-3 y=x/3 y=x+3 y=3/x y=3x


Ερώτηση 3: Η απόσταση των σημείων Α(1,2) και Β(4,2) είναι:
1 2 3 4 5


Ερώτηση 4: Το συμμετρικό του σημείου Α(-2,3) ως προς την αρχή των αξόνων είναι το σημείο:
(2,3) (-2,-3) (3,-2) (2,-3) κανένα από τα παραπάνω


Ερώτηση 5: Η ευθεία y=3x-5 είναι παράλληλη στην ευθεία:
y=3x y=-3x y=-3x+5 y=5x-3 y=5x+3


Ερώτηση 6: Η ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων και το σημείο Α(-2,10) έχει κλίση:
-2/10 -2 10 -5 1/5


Ερώτηση 7: Η υπερβολή y=-5/x αποτελείται από δύο κλάδους που βρίσκονται στα τεταρτημόρια:
2ο και 4ο 1ο και 3ο 3ο και 4ο 1ο και 4ο 2ο και 3ο


Ερώτηση 8: Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y=3x-7 ειναι ευθεία διέρχεται από το σημείο:
(0,3) (3,0) (7,0) (0,-7) (0,7)


Ερώτηση 9: Το σημείο Α(-1,2) ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης:
y=-x+2 y=x+5 y=-2x2+2 y=x-1 y=-x2+3


Ερώτηση 10: Η ευθεία 3y+6x=12 είναι παράλληλη στην ευθεία:
y=2x+6 y=-2x+13 y=4x y=-4x+3 y=-3x+6
7 Φεβ 2013

Τετράγωνο αθροίσματος - διαφοράς -- Τριώνυμο

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στην παραγοντοποίηση (3 όροι - τετράγωνο αθροίσματος - διαφοράς, τριώνυμο)Ερώτηση 1: x2-6x+9=
(x-3)∙(x-2) (x-3)∙(x+3) (x-1)∙(x+3) (x+3)2 (x-3)2


Ερώτηση 2: x2-10x+16=
(x-2)∙(x-8) (x+2)∙(x+8) (x-4)∙(x+4) (x+4)2 (x-4)2


Ερώτηση 3: x2+10x+25=
(x-5)2 (x+5)∙(x-5) (x-2)∙(x+5) (x+5)2 (x-5)∙(x+1)


Ερώτηση 4: x2+x-2=
(x-1)∙(x+1) (x-1)∙(x+2) (x-2)∙(x+2) (x-2)∙(x+1) (x+1)∙(x+2)


Ερώτηση 5: x2+17x+16=
(x+4)2 (x-8)∙(x+2) (x-1)∙(x-16) (x-4)2 (x+1)∙(x+16)


Ερώτηση 6: x2-8x+16=
(x+4)2 (x-1)∙(x+8) (x-12)∙(x-1) (x-4)2 (x+1)∙(x+16)


Ερώτηση 7: x2+12x+36=
(x-6)2 (x-3)∙(x+12) (x-12)∙(x-3) (x-6)∙(x+6) (x+6)2


Ερώτηση 8: x2+15x+36=
(x-6)2 (x+6)2 (x-12)∙(x-3) (x-6)∙(x+6) (x+12)∙(x+3)


Ερώτηση 9: x2-16x-36=
(x-6)∙(x+6) (x+6)2 (x+2)∙(x-18) (x-6)2 (x-12)∙(x+3)


Ερώτηση 10: x2-14x+49=
(x-7)2 (x-7)∙(x+7) (x+1)∙(x+49) (x+7)2 (x-49)∙(x-1)
Κύβος αθροίσματος - Διαφόρας

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στις ταυτότητες κύβος αθροίσματος και κύβος διαφόραςΕρώτηση 1: (x-1)3=
x3-3x2+3x-1 x3-x2+x-1

x3+3x2+3x+1 x3+3x2+3x-1


Ερώτηση 2: (x+2)3=
x3-3x2+3x-2 x3+6x2+6x+6

x3+3x2+12x+8 x3+6x2+12x+8


Ερώτηση 3: (2x-1)3=
4x3-6x2+6x-1 2x3-6x2+6x-1

8x3-12x2+6x-1 8x3+12x2+6x+1


Ερώτηση 4: (x+5)3=
x3+5x2+5x+5 x3+10x2+10x+25

x3+15x2+75x+25 x3+15x2+75x+125


Ερώτηση 5: (2x-3)3=
4x3-6x2+18x-27 8x3-36x2+54x-27

8x3-6x2+54x-27 2x3-12x2+54x-27


Ερώτηση 6: (3x+1)3=
9x3+27x2+18x+1 27x3+18x2+9x+1

27x3+27x2+9x+1 9x3+18x2+18x+1


Ερώτηση 7: (3x+4)3=
27x3+108x2+144x+64 9x3+36x2+144x+64

9x3+108x2+48x+32 27x3+36x2+144x+16


Ερώτηση 8: (5x-2)3=
125x3-150x2+60x-8 25x3-125x2+45x-4

75x3-75x2+60x-8 25x3-30x2+75x-4


Ερώτηση 9: (4x+3)3=
16x3+108x2+144x+9 48x3+108x2+144x+27

4x3+144x2+108x+3 64x3+144x2+108x+27


Ερώτηση 10: (5x-4)3=
125x3+300x2+240x+64 125x3-1252+120x-16

125x3-250x2+120x-64 125x3-300x2+240x-64
Εξάσκηση - Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής- Δοκιμασίες σωστού λάθους

Δοκιμασίες Πολλαπλής επιλογής και Σωστού-Λάθους


Οι δοκιμασίες αυτές έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τους μαθητές να εμπεδώσουν καλύτερα και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους σε διάφορες θεματικές ενότητες.

Προτείνετε κάποια στην ενότητα που σας ενδιαφέρει, στην επικοινωνία ή αφήνοντας κάποιο σχόλιο.

6 Φεβ 2013

Κοινός Παράγοντας -- Διαφορά Τετραγώνων

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στην παραγοντοποίηση (2 όροι - κοινός παράγοντας, διαφορά τετραγώνων)
Ερώτηση 1: x2-9=
(x-3)∙(x+3) x(x-3) x(x+3) (x-3)2 (x+3)2


Ερώτηση 2: 4-x2=
2-x (2-x)2 (2-x)∙(2+x) 2(2-x) x(2-x)


Ερώτηση 3: x2+5x=
(x-5)∙(x+5) x(x-5) x2+5 5(x+5) x(x+5)


Ερώτηση 4: 4x2-9=
2x(2x-3) (4x-9)∙(4x+9) 4x(x-9) (2x-3)∙(2x+3) 2x(2x-3)


Ερώτηση 5: x2-4x=
x(x-4) x(x-4) x(x-2) x(x-2)∙(x+2) x(x-2)2


Ερώτηση 6: 3x2-15x=
x(3x-5) 3x(x-15) 3x(x-5) x(x+3) 5x(x-3)


Ερώτηση 7: 3x2-12=
3(x-2)∙(x+2) 3x(x+4) 3x(x-2)∙(x+2) 3(x2-4) 3x(x-4)


Ερώτηση 8: 16x2-36=
4(4x2-9) 4x(x-3)∙(x+3) 4x(4x-9) 4(2x-3)∙(2x+3) 4(x-6)∙(x+6)


Ερώτηση 9: 5x3-20x=
5x(x-2)∙(x+2) 5(x-10)∙(x+10) 5x(x-4)∙(x+4) 5(x-2)∙(x+2) 5x(x2-4)


Ερώτηση 10: 2x4-50x2=
x2(x-5)∙(x+5) 2x(x-5)∙(x+5) 2x(x2-5)∙(x2+5) 2x2(x-25)∙(x+25) 2x2(x-5)∙(x+5)
Τετράγωνο αθροίσματος - Διαφοράς -- Γινόμενο Αθροίσματος επί Διαφορά

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στις τρεις πρώτες ταυτότητες
Ερώτηση 1: (x-3)2=
x2+6x+9 x2+9 x2-3x+9 x2-6x+9 (x-3)∙(x+3)


Ερώτηση 2: (2-x)2=
4-x2 x2-4x+4 x2+4 4+4x+x2 4+2x+x2


Ερώτηση 3: (x+5)2=
25+x2 x2-25 x2+10x+25 x2+25x+25 x2-10x+25


Ερώτηση 4: (2x-1)2=
x2+4x+4 4x2-1 4x2-2x+1 4x2-4x+1 4x2+4x+4


Ερώτηση 5: (x-4)∙(x+4)=
x2+4x+4 4x2-4 x2-4x+4 x2-4 x2-16


Ερώτηση 6: (x+6)∙(x-6)=
x2+6x+36 x2-12 x2-36 x2-6x+36 x2-12x+36


Ερώτηση 7: (2x+3)2=
4x2+12x+9 2x2-9 4x2-6x+9 4x2-12x+9 4x2+9


Ερώτηση 8: (3x-1)2=
9x2+1 9x2-1 9x2-3x+1 9x2-6x+1 3x2-6x+1


Ερώτηση 9: (2x+5)∙(2x-5)=
4x2-25 4x2-20x+25 2x2-5 4x2-10x+25 4x2+25


Ερώτηση 10: (5x-4)2=
5x2-16 25x2-16 5x2-40x-16 25x2-40x-16 25x2-40x+16
quiz πρόσθεση pilot

Δοκιμάστε τις δυνάμεις σας στην πρόσθεση

5 Φεβ 2013

Ασκήσεις επανάληψης στην τριγωνομετρία

Προτεινόμενες ασκήσεις επανάληψης στην τριγωνομετρία της β΄ γυμνασίου

4 Φεβ 2013

Ασκήσεις στις εξισώσεις β΄ βαθμού - Παραμετρικές εξισώσεις

Ενδεικτικές ασκήσεις εξάσκησης στις εξισώσεις 2ου βαθμού - Παραμετρικές εξισώσεις

3 Φεβ 2013

Σπαζοκεφαλιές!


Κλασσικές σπαζοκεφαλιές σε ενδιαφέρουσες παραλλαγές.
Δοκιμάστε...

Περάστε τη γέφυρα!Γέμισε την κανάτα!