7 Μαρ 2013

Ασκήσεις στις παράλληλες ευθείες που τέμνονται από άλλη ευθεία

Ασκήσεις για εξάσκηση στις παράλληλες ευθείες που τέμνονται από άλλη ευθεία,
μαθηματικά α΄ γυμνασίου.

6 Μαρ 2013

Παραβολή


Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στην παραβολή

Ερώτηση 1: Για κάθε σημείο Μ(x,y) της παραβολής x2=12y, ισχύει y≥0. Σ Λ

Ερώτηση 2: H παραβολή με εξίσωση y2=-6x έχει εστία το σημείο Ε(3,0). Σ Λ

Ερώτηση 3: Κάθε σημείο της παραβολής x2=4y ισαπέχει από το σημείο Α(0,1) και την ευθεία ε:y=-1. Σ Λ

Ερώτηση 4: H εξίσωση της εφαπτομένης της παραβολής y2=2ρx στο σημείο της Μ(x1,y1) είναι yy1=ρ(x+x1) Σ Λ

Ερώτηση 5: Η διευθετούσα της παραβολής y2=-8x είναι η ευθεία x+4=0. Σ Λ

Ερώτηση 6: Όλες οι εφαπτομένες μιας παραβολής τέμνουν τη διευθετούσα. Σ Λ

Ερώτηση 7: Η εξίσωση x2=8|y| παριστάνει δύο παραβολές. Σ Λ

Ερώτηση 8: Ο άξονας συμμετρίας της παραβολής y2=2ρx είναι ο x΄x. Σ Λ

Ερώτηση 9: Για κάθε σημείο Μ(x1,y1) της παραβολής y2=2ρx, με εστία Ε, ισχύει (ΜΕ)=|x1+ρ/2|. Σ Λ

Ερώτηση 10: Αν μία παραβολή έχει εστία το σημείο Ε(0,-5), τότε θα έχει εξίσωση x2=10y
Σ ΛΔιαγώνισμα στις Εξισώσεις 2ου βαθμού

Eπαναληπτικό διαγώνισμα στις εξισώσεις β΄ βαθμού,
μαθηματικά γ΄ γυμνασίου.

4 Μαρ 2013

Eγγεγραμμένες γωνίες

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στις εγγεγραμμένες γωνίες


Ερώτηση 1: Kάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι ορθή.
Σ Λ

Ερώτηση 2: Κάθε επίκεντρη γωνία έχει μέτρο ίσο με το μισό του μέτρου του αντίστοιχου τόξου της. Σ Λ

Ερώτηση 3: Το μέτρο ενός τόξου είναι διπλάσιο του μέτρου εγγεγραμμένης γωνίας που βαίνει σε αυτό. Σ Λ

Ερώτηση 4: Οι επίκεντρες γωνίες που βαίνουν σε ίσα τόξα είναι ίσες. Σ Λ

Για το παρακάτω σχήμα απαντήστε τις ερωτήσεις 5-6.
Ερώτηση 5: Στο ημικύκλιο του σχήματος οι εγγεγραμμένες γωνίες φ,ω και θ είναι όλες ορθές. Σ Λ

Ερώτηση 6: Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ισχύει
Σ Λ

Στο παρακάτω σχήμα ισχύει:

Να απαντήσετε τις ερωτήσεις 7-10.
Ερώτηση 7: Οι γωνίες φ και ω είναι ίσες. Σ Λ

Ερώτηση 8: Οι γωνίες θ και x είναι παραπληρωματικές. Σ Λ

Ερώτηση 9: Για τις γωνίες θ και y είναι θ=2y. Σ Λ

Ερώτηση 10: Οι γωνίες ω και y είναι παραπληρωματικές. Σ Λ
Ασκήσεις στις εγγεγραμμένες γωνίες

Ασκήσεις εξάσκησης στις εγγεγραμμένες γωνίες