6 Μαρ 2013

Παραβολή


Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στην παραβολή

Ερώτηση 1: Για κάθε σημείο Μ(x,y) της παραβολής x2=12y, ισχύει y≥0. Σ Λ

Ερώτηση 2: H παραβολή με εξίσωση y2=-6x έχει εστία το σημείο Ε(3,0). Σ Λ

Ερώτηση 3: Κάθε σημείο της παραβολής x2=4y ισαπέχει από το σημείο Α(0,1) και την ευθεία ε:y=-1. Σ Λ

Ερώτηση 4: H εξίσωση της εφαπτομένης της παραβολής y2=2ρx στο σημείο της Μ(x1,y1) είναι yy1=ρ(x+x1) Σ Λ

Ερώτηση 5: Η διευθετούσα της παραβολής y2=-8x είναι η ευθεία x+4=0. Σ Λ

Ερώτηση 6: Όλες οι εφαπτομένες μιας παραβολής τέμνουν τη διευθετούσα. Σ Λ

Ερώτηση 7: Η εξίσωση x2=8|y| παριστάνει δύο παραβολές. Σ Λ

Ερώτηση 8: Ο άξονας συμμετρίας της παραβολής y2=2ρx είναι ο x΄x. Σ Λ

Ερώτηση 9: Για κάθε σημείο Μ(x1,y1) της παραβολής y2=2ρx, με εστία Ε, ισχύει (ΜΕ)=|x1+ρ/2|. Σ Λ

Ερώτηση 10: Αν μία παραβολή έχει εστία το σημείο Ε(0,-5), τότε θα έχει εξίσωση x2=10y
Σ ΛΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου