13 Φεβ 2013

Στατιστική

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στη στατιστική


Ερώτηση 1: Ποιά απο τις παρακάτω μεταβλητές είναι διακριτή ποσοτική:
το ύψος των μαθητών η ομάδα αίματος το βάρος των μαθητών
ο τόπος καταγωγής των μαθητών το πλήθος σελίδων των βιβλίων

Ερώτηση 2: Σε ένα δείγμα μεγέθους ν με συχνότητα νi της τιμής xi μιας μεταβλητής Χ, για τη σχετική συχνότητα fi ισχύει:
fiiν ν=νifi νfii fi=100νi κανένα από τα προηγούμενα

Ερώτηση 3: Σε κυκλικό διάγραμμα συχνοτήτων, αν αi το αντίστοιχο τόξο ενός κυκλικού τμήματος, τότε αi=
180οfi 180ονi 360ονi 90οfi 360οfi

Ερώτηση 4: Σε ομαδοποιημένες παρατηρήσεις αν αii τα άκρα των κλάσεων, τότε οι κλάσεις είναι της μορφής:
ii) ii] ii) ii] καμία από τις προηγούμενες

Ερώτηση 5: Αν η μέση τιμή μιας κανονικής κατανομής είναι 9 και η τυπική απόκλιση είναι 2, τοτε το 68% περίπου των παρατηρήσεων βρίσκεται στο διάστημα:
(5,13) (7,13) (11,13) (9,11) (7,11)

Ερώτηση 6: Αν μέση τιμή των αριθμών 4,2,x,5,x+1,6 είναι 4, η τιμή του x είναι:
3 4 5 6 2

Ερώτηση 7: Η διάμεσος των παρατηρήσεων 0,5,2,3,6,7 μιας μεταβλητής είναι:
5 6 4 3 2 ή 3

Ερώτηση 8: Ένα δείγμα τιμών μιας μεταβλητής έχει μέση τιμή 15 και τυπική απόκλιση 3. Ο συντελεστή μεταβολής των τιμών του δείγματος είναι:
10% 20% 30% 40% 50%

Ερώτηση 9: Ποιό από τα παρακάτω είναι μέτρο θέσης;
εύρος διασπορά συντελεστής μεταβολής τυπική απόκλιση διάμεσος

Ερώτηση 10: Αν για δύο σύνολα δεδομένων Α,Β ισχύει sA›sB, τότε ισχύει:
το Α παρουιάζει μεγαλύτερη μέση τιμή από το Β
το Α παρουιάζει μεγαλύτερη διασπορά από το Β
το Α παρουιάζει μεγαλύτερη ομοιογένεια από το Β
το Α παρουιάζει μικρότερη διασπορά από το Β
το Α παρουιάζει μικρότερη ομοιογένεια από το ΒΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου