13 Φεβ 2013

Διαφορικός λογισμός

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στo Διαφορικό λογισμό

Για το παρακάτω σχήμα απαντήστε τις ερωτήσεις 1-4

Ερώτηση 1: Η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο:
x1=−2 x1=−1 x1=-0 x1=1 δεν παρουσιάζει τοπικό μέγιστο

Ερώτηση 2: το τοπικό αυτό μέγιστο είναι το:
2 0 1 −1 δεν παρουσιάζει τοπικό μέγιστο

Ερώτηση 3: Η f είναι γνήσίως φθίνουσα στο
(−2,−1) (−1,+∞) (−∞,+∞) (−∞,1) (−1,1)

Ερώτηση 4: To όριο της συνάρτησης όταν x→2 είναι
−1 −2 0 1 2

Ερώτηση 5: Αν f(x)=xlnx τότε η εφαπτομένη της Cf στο σημείο Α(e,f(e)) έχει συντελεστή διεύθυνσης:
λ=2 λ=1 λ=0 λ=−1 λ=−2

Ερώτηση 6: Αν f μία συνάρτηση ορισμένη στο IR και συνεχής στο x0=2, για την οποία ισχύει (x-2)f(x)=x2-4 για κάθε x≠2, τότε το f(2) είναι ίσο με:
2 1 0 3 4

Ερώτηση 7: Αν f(x)=xex και f"(κ)=0, τότε το κ ισούται με:
-2 -1 0 1 2

Ερώτηση 8: Αν f(x)=συν25x, τότε f'(x)=
5συν25x -10συν25xημ5χ 2συν5xημ2-10συνx5xημ5χ 5συν25xημ5χ

Ερώτηση 9: Το εμβαδόν ενός τετραγώνου μεταβάλλεται ως προς το μήκος της πλευράς του x. Ο ρυθμός μεταβολής του εμβαδού όταν είναι x=2 είναι:
1 2 3 4 5

Ερώτηση 10: Η μέγιστη τιμή της συνάρτησης f(x)=ex/x είναι
e e+1 e-1 1 0
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου