6 Ιαν 2013

Παραμετρικές Εξισώσεις α΄ βαθμού

Παράδειγμα επίλυσης παραμετρικής εξίσωσης 1ου βαθμού